Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 22 Ιουλίου 2011, στο Ηράκλειο Κρήτης, η επιστημονική ημερίδα με θέμα

“Emerging technologies in Micro and Nano electronics and eco-friendly aspects”

«Σύγχρονες τεχνολογίες μικρο και νανο ηλεκτρονικής και η πράσινη εκδοχή»την αναλυτική περιγραφή των συμπερασμάτων μπορείτε να τη διαβάσετε εδώ.

Financial support for this action was received from the Hellenic funds and the European Regional Development Fund (ERDF) under the Hellenic National Strategic Reference Framework (ESPA) 2007-2013, according to Contract no. MICRO2-59/E-V

Micro&Nano 2010 Created by Awapai FlexWeb